Program akademických a účelových pracovišť

Historický ústav, Seminář dějin umění

Obrazy uprchlíků, empatie a sociální mozek

Přednáška

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 14:00–15:30

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova K, Knihovna Hanse Beltinga

Přednášející: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Schopnost obrazů aktivovat emocionální reakce je všeobecně známa. Někdy se v této souvislosti hovoří o moci obrazů. Přednáška představí probíhající výzkumy, které s pomocí neurozobrazovacích metod zkoumají afektivní reakci na mediální prezentaci tzv. uprchlické krize a tím přispívají k poznání zmíněné moci obrazů.

Po stopách divákova pohledu: eye tracking ve výzkumu umění

Přednáška

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 15:40–17:00

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova K, Knihovna Hanse Beltinga

Přednášející: Mgr. Dominika Grygarová

Přednáška si klade za cíl představit současný experimentální výzkum uměleckých děl metodou eye trackingu, pomocí zařízení na snímání očních pohybů. Prostřednictvím zaznamenaných drah očních pohybů lze rekonstruovat divákův pohled a analyzovat jeho průběh ve vztahu k jednotlivým částem uměleckého díla. Přednáška nastíní současný stav bádání i vlastní výzkumné záměry a výsledky interdisciplinární skupiny Obraz, mysl, mozek z Národního ústavu duševního zdraví.

Kulturní fenomény ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 12:30–15:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.42

Prezentace tematicky a metodologicky vychází z dosavadní činnosti centra excelentního výzkumu Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání řešeném na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Přepokládá premisu, že dnešní doba je vnímána jako doba obrazů, která do značné míry upřednostňuje vizuální vnímání světa. Během prezentací budou představeny dosavadní uzavřené dílčí projekty. Součástí přednáškového odpoledne bude diskuze nad jednotlivými tématy.

 

 • 12:30–13:15

Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku

doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

 

 • 13:20–14:05

Mýty antického světa v české a moravské nástěnné malbě šlechtických venkovských sídel v letech 1650–1690

Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

 

 • 14:10–14:55

Sny mezi textem a imaginací

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

 

 • 15:00–15:45

Mýtus dělnického vůdce: Josef Hybeš 1850–1921

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

 

Pozdně antická skleněná mozaika v Ravenně: materialita a produkce

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 10:00–10:55

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova K, Knihovna Hanse Beltinga

Přednášející:  Mgr. Zuzana Frantová

Archeometrické výzkumy pozdně antického skla poskytly v posledních letech zcela nový vhled do organizace sklářské produkce. Možnost opřít historické a uměleckohistorické výzkumy o exaktní výsledky z laboratoří je pro výzkum výzvou k překročení vlastní hranice oboru, pro exaktní vědce to pak znamená, že jejich analýzám lze dát široký historický a společenský kontext. Těmito výsledky může být výrazně podpořena hypotetická možnost, že v Ravenně, která byla od počátku pátého století sídlem západořímského císařského dvora, existovala autonomní místní tradice výroby skleněných teser určených pro mozaikovou dekoraci chrámů.

Mozaika baptisteria v Albenze mezi Milánem a Středozemím: pohyb dílen, materiálů a myšlenek

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 11:00–11:55

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova K, Knihovna Hanse Beltinga

Přednášející: Alžběta Filipová, M.A.

Baptisterium v Albenze v Ligurii z konce pátého století je krásnou ukázkou toho, jak se z Milána, bývalého hlavního města Římské říše, šířily umělecké a architektonické modely do menších měst v severní Itálii. V přednášce se navíc zaměříme i na to, jakou roli v tomto šíření hraje materiální stránka mozaiky, tedy odkud mohl materiál pocházet. Ukážeme, jakou úlohu měla dílna, která ji zhotovila, a sklo a barviva, které k jejímu vytvoření byly použity. To vše nám umožní nahlédnout do nečekaně velké mobility a propojenosti pozdně antického světa.

HUME lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy

Sociometric Badges a procesy probíhající během skupinové práce žáků

Přednáška ve slovenštině

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:00–15:30

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, laboratoř HUME lab 1, učebna B2.31

Přednášející: Mgr. Zuzana Šmideková, Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Jedním z obecně sdílených předpokladů kooperativní výuky je, že učitel by měl dávat žákům adekvátní zpětnou vazbu jak v průběhu jejich práce, tak při hodnocení jejich výkonů na konci výuky. Praktická realizace však naráží na to, že učitel nemůže zároveň sledovat práci několika skupin a posuzovat individuální zapojení jednotlivých žáků. S pomocí sofistikovaného měřicího nástroje Sociometric Badges jsme schopni přesně zmapovat procesy interakce a učení se při kooperativní výuce. V krátké prezentaci ukážeme možnosti využití těchto přístrojů a možná i první výsledky experimentu, se kterým právě začínáme.

 

Jednáme morálně, nebo si to jen myslíme?

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 16:45–17:15

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, laboratoř HUME lab 1, učebna B2.31

Přednášející: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Je rozdíl mezi tím, co si člověk myslí, že dělá, a tím, co opravdu dělá? Především v oblasti morálky na tuto otázku není snadné odpovědět. Naštěstí lze s využitím moderních technologií zkoumat, jaké jsou tělesné a behaviorální reakce člověka v morálně nejasných situacích. Formou experimentu předvedeme, jak měřit chování člověka ve známém „trolley dilemma“ problému nebo v dalších podobných imersivních situacích. Zapojíme Motion Capture systém a interaktivní aspekt bude zdůrazněn také fyzickou pákou pro aktivizaci celého tělesného schématu.

Za zrcadlem aneb jak měřit člověka ve virtuálním prostoru

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 17:20–17:50

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, laboratoř HUME lab 1, učebna B2.31

Přednášející: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.

Jak jedná a přemýšlí člověk, který je ponořený ve virtuální realitě? Jak se chová člověk v umělém virtuálním světě? Počítačem vytvořená virtuální prostředí, která dokáží téměř dokonale simulovat prostředí reálná, nabízí mnoho možností i otázek, na které je třeba hledat odpovědi pozorováním a výzkumem lidského chování. Od animování filmů se dostaneme až po krizový management, pilotování letadel nebo výzkum v kartografii. Představené nástroje, jež k tomuto účelu mohou sloužit, ukáží cestu pro analýzu pozorovatelného lidského chování a myšlení. V současné době zkoumáme, jak různé formy zobrazení informací ovlivňují způsob práce uživatele a interpretaci těchto informací. Nahlédneme pod pokličku nejmodernějším technologiím pro měření interakce člověk-počítač.

Kabinet informačních studií a knihovnictví

Jak nám mohou počítače rozumět?

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 9:10–10:45

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U13

Přednášející: RNDr. Michal Černý

Asi každý slyšel někdy frázi, že počítač nerozumí tomu, co je v něm uložené, a jen počítá. Tato teze dávno není úplně pravdivá. V přednášce se zkusíme zaměřit na to, čemu počítače mohou porozumět a jak jim dodávat data v takové podobě, která pro ně bude dále snadno využitelná.

KISKFórum: věda, výzkum a lepidlo života

Série příspěvků; Minikonference; Diskuzní klub

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 18:00–21:00

Místo konání: Žerotínovo nám. 533/6, 6. patro

Přednášející: RNDr. Michal Černý, PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., PhDr. Martin Krčál, doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc., PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., PhDr. Jiří Stodola, Ph.D., PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Tato akce je příležitostí k nahlédnutí pod pokličku současnému oborovému výzkumu. KISKFórum je komponovaný večer, kde se střídají přednášející, diskuzní formáty a badatelské výzvy.

Etické problémy svobodného a otevřeného softwaru

Přednáška

Datum a čas konání: Pátek 18. 11. 2016, 12:30–14:00

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B, učebna B2.13

Přednášející: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Po představení rozdílů mezi otevřeným a svobodným softwarem se zaměříme na odlišné morální požadavky, které oba typy kladou na programátory. Dále představíme hnutí Copyleft a kritiku obou přístupů. V průběhu přednášky budeme diskutovat nad etickými dilematy otevřeného vzdělávacího softwaru a otevřeného publikačního modelu.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Shakespearovské jeviště od renesance po současnost

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 13:00–17:35

Místo konání:  FF MU, Gorkého 7, budova G, učebny G31 a G24

Cyklus přednášek je věnovaný Williamu Shakespearovi, renesančnímu divadlu a jejich vlivu na světovou kulturu od renesance po současnost. Přednáškové odpoledne pořádají pracovníci a studenti Katedry anglistiky a amerikanistiky při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara.

Učebna G31

 • 13:00–13:45

Shakespeare: byl, či nebyl?

Mgr. Filip Krajník, Ph.D.

 

 • 14:00–14:30

Anglické renesanční jeviště a hrozba půlměsíce

Bc. Anna Mikyšková

 

 • 14:45–15:30

Shakespeare vývozním artiklem do Ameriky

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

 

Učebna G24 

 • 15:50–16:20

Thomas Middleton: šprýmař, který se nebál ani krále

Mgr. Alexandra Stachurová

 

 • 16:35–17:35

What Shakespeare's Henry Plays Mean for Today

Dr. Jeffrey Alan Smith

Přednáška bude v angličtině.

Katedra filozofie

Analýza textu

Workshop

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 10:00–14:30

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, učebna A11

Přednášející: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D., doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D., PhDr. Marek Picha, Ph.D., JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D., Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Workshop představí řadu různých přístupů k interpretaci sdělení. Vedle naratologické, lingvistické, strukturální a argumentační analýzy si účastníci vyzkouší také způsoby výkladu právních textů či audiovizuálních děl.

Mistrovství světa v přiměřeně vágní konceptuální analýze

Tvůrčí dílna

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:00–16:00

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, učebna A11

Přednášející: PhDr. Marek Picha, Ph.D.               

Druhý ročník tradičního klání, ve kterém tříčlenné skupinky soutěží ve schopnosti podat dostatečně návodný, ne však zcela explicitní rozklad odborných termínů. Konceptuální analýza ještě nikdy nebyla vágnější! Srdečně vítána jsou družstva ze všech ústavů.

Profesor Lubomír Nový – filozof v neklidné době

Sympozium

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 10:00–12:00

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, učebna A11

Přednášející: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., et al.

Sympozium připomene v kontextu českého filozofického myšlení druhé poloviny 20. století osobnost významného českého filozofa profesora Lubomíra Nového (1930–1996), který byl vedoucím Katedry filozofie FF MU a od jehož odchodu uplyne v listopadu 2016 dvacet let.

Psychologický ústav

Neztrácejme naději – vybrané výsledky mezinárodního projektu Barometr naděje

Přednáška

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 11:00–12:15

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U29          

Přednášející: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

V přednášce budou představeny vybrané výsledky české části mezinárodního projektu Barometr naděje, jehož cílem je odhalit význam, obsah a zdroje naděje u širšího vzorku české populace a prozkoumat vztah naděje k duševnímu zdraví a životní spokojenosti. Získané poznatky budou porovnány s výsledky jiných zemí a závěrem nebudou chybět ani praktická doporučení pro udržení naděje a pozitivního přístupu v dobách klidných i bouřlivých.

Psychologické fenomény v surfingu: spojení s přírodou

Přednáška s projekcí

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 15:50–17:30

Místo konání: FF MU, Gorkého 7, budova J, učebna J22

Přednášející: Mgr. Dana Sidorová

Přednáška se bude zabývat tématem prožívání přírody a oceánu jako živlu v komunitě surfařů. Její součástí bude promítání norského filmu Na sever od slunce (North of the Sun, Inge Wegge a Jørn Nyseth Ranum, Norsko, 2012). Doprovodný program nabídne krátkou prezentaci a ochutnávku kávy z různých norských pražíren od dua Beanpackers, které ukáže, že i káva může být věda, cestování a dobrodružství.

Sportovní psychologie ve vědě i praxi

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Čtvrtek 17.11. 2016, 12:30–15:30

Místo konání:  FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U32

Cyklus přednášek doktorských a magisterských studentů psychologie ukáže aplikační možnosti psychologie ve sportu.

 • Zvládání sportovní zátěže u adolescentů v kontextu preferovaných copingových strategií

PhDr. Kateřina Bartošová, PhD., PhDr. Iva Burešová, PhD.

 

 • Svet surferov

Mgr. Danka Sidorová

 

 • Rizikové faktory přispívající vzniku syndromu přetrénování v adolescenci

Zuzana Frydrychová, Sára Hutečková

Seminář japonských studií

Šintó a buddhismus: podobnosti a odlišnosti

Přednáška ve slovenštině

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 12:30–14:05

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.34

Přednášející: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

Přednáška má za cíl stručně představit dvě základní japonská náboženství, šintó a buddhismus, v jejich vzájemném porovnání. Obě tradice jsou značně odlišné. Šintó je lokální polyteistická víra v animistická božstva, buddhismus je etablované a systematické náboženství s bohatou filozofií. V japonském prostředí se tyto navenek formálně odlišné tradice sžily a dokázaly – vycházejíce ze vzájemných podobností a odlišností – vytvořit zajímavou symbiózu, jejíž obsah bude tématem této přednášky.

Srdcová sútra: prázdný, či mystický text?

Přednáška ve slovenštině

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 17:30–19:05

Místo konání: FF MU, Joštova 13, budova M, učebna M13

Přednášející: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

Srdcová sútra je jedním z nejpopulárnějších textů a zpěvů v asijském buddhistickém kontextu. Je známa svou stručností, ale také svou hloubkou a úderností myšlenek o prázdnotě, která je jedním ze základních buddhistických konceptů. Je krátká a výstižná, ale je jednoduchá? Je jasná a přímá, ale je srozumitelná? Je hluboká a pravdivá, anebo je jen prázdná?

Rok v Japonsku

Série příspěvků

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 10:50–12:20

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.13

Přednášející: Mgr. Barbora Mejzlíková a studenti japanistiky FF MU

V příspěvcích představí studenti japanistiky svůj pohled na fungování japonské společnosti na základě zkušeností, které načerpali během ročního studijního pobytu na japonské univerzitě.

Ústav archeologie a muzeologie, oddělení Pravěké archeologie Předního východu

Život s humanitní vědou – archeologií Předního východu

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 14:10–15:50

Místo konání: FF MU, Jaselská 18, budova J, učebna J21

Přednášející: Mgr. Hana Kubelková, Mgr. Denis Štefanisko, Mgr. Lenka Tkáčová

Přednáška interaktivně zachytí průřez zkušenostmi studentů oboru Pravěká archeologie Předního východu. Posluchači budou seznámeni nejen s akademickou, ale rovněž i s lidskou stránkou tohoto povolání. V rámci prezentace budou představeny čtyři výzkumné specializace v rámci tohoto oboru.

Ústav českého jazyka

Morfologická homonymie v současné češtině

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 12:30–14:05

Místo konání: FF MU, Joštova 13, budova M, učebna M23

Přednášející: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Autor nejprve v přehledu popíše typy homonymie v češtině: homonymii ve slovní zásobě (lexikální homonymie, homonymie slovotvorných prostředků)  a homonymii v gramatice. Následně odliší homonymii a polysémii a bude definovat pojem úplné a neúplné homonymie a homonymie vlastní a nevlastní. Poté se bude obšírněji věnovat typům morfologické homonymie, a to uvnitř jednotlivých slovních druhů i mezi slovními druhy. Na zpracovaném materiálu založeném na korpusech současné psané češtiny ukáže nejen skutečnost, že existuje obrovské množství homonymních slovních tvarů, ale že je také velký počet typů homonymie (např. v češtině jsou stovky typů nevlastní morfologické homonymie). Autor se také krátce zmíní o problému automatické morfologické disambiguace, který je obtížný mimo jiné proto, že až cca dvě třetiny slovních tvarů v češtině vykazují vlastní nebo nevlastní homonymii.

O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 14:10–15:45

Místo konání: FF MU, Joštova 13, budova M, učebna M12

Přednášející: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

V běžné klasifikaci slovních druhů se uplatňují morfologická, syntaktická a sémantická kritéria odlišně pro různé slovní druhy. Číslovky a zájmena jako slovní druhy vymezené sémanticky tak zahrnují lexémy, které by podle morfologického nebo syntaktického kritéria patřily pod adjektiva nebo substantiva. Cílem přednášky bude ukázat, že jeden lexém, např. vztažné zájmeno „který”, může být ze sémantického pohledu zájmenem, z morfologického adjektivem a syntaktického substantivem a že takováto klasifikace je nejen přirozená a z hlediska lingvistické teorie přínosná, ale i prakticky užitečná. Téma bude prezentováno na příkladech syntaktické anotace Českého národního korpusu a morfologické anotace korpusu paralelního a žákovského.

Ústav české literatury a knihovnictví

Václav Černý a bádání o starší české literatuře

Přednáška

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 15:50–17:25

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U25

Přednášející: prof. PhDr. Michaela Hashemi, CSc.

Obsahem přednášky budou barokologické práce popsané v knize Až do předsíně nebes v zrcadle kritické reflexe.

Česká fantastická literatura za totality

Přednáška

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 17:30–19:05

Místo konání: FF MU, Janáčkovo nám. 2a, budova N, učebna N51

Přednášející: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Tématem přednášky je vývoj české fantastické literatury. Úvodem budou připomenuty významné osobnosti z počátků moderní fantastické literatury v českém prostředí. Následně se zaměříme na analýzu proměňující se role fantastické literatury v průběhu totalitního režimu.

Česká a německá kněžna Libuše v hudbě a literatuře 19. století

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 10:50–12:25

Místo konání: FF MU, Joštova 13, budova M, učebna M23

Přednášející: Mgr. Michal Fránek, Ph.D., Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Přednáška bude věnována obrazu kněžny Libuše v české a německé hudbě a literatuře 19. století.

Feminismus a jeho místo v současné literární vědě

Přednáška

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 9:10–10:45

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U25

Přednášející: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.

Přednáška se zabývá feminismem obecně jako myšlenkovým směrem i jeho aplikací v literární vědě. Představí feministické smýšlení o společenském uspořádání a feminismus jako politický postoj v minulosti i dnes, přičemž se pokusí vyvrátit některé přetrvávající mýty a omyly. V rámci přednášky bude podán stručný přehled dějin feministické literární kritiky a nastíněny vybrané problémy, jimiž se literárněvědný feminismus zabývá v dnešní době.

Literatura pro děti a mládež v 19. století

Přednáška

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 10:50–12:25

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U32

Přednášející: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Přednáška bude zaměřena na vybrané problémy české literatury pro děti a mládež v 19. století, s přihlédnutím ke kontextu literatury světové.

Ústav evropské etnologie

Etnologie na rozcestí. Od historické vědy k sociální disciplíně

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 10:30–12:00

Místo konání: FF MU, Gorkého 7, budova J, učebna J31

Přednášející: PhDr. Stanislav Brouček, CSc., PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Uvedené téma o minulém vývoji a současném diskurzu etnologie bude předmětem přednášek zástupců akademických oborových pracovišť z Prahy, Bratislavy a z Brna.

 • Poznámky k životu v etnologii. Mezi vnitřním exilem a kolaborací

PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha

 

 • Etnológia na Slovensku v prelomových obdobiach (po roku 1968 a 1989). Česko-slovenský a medzinárodný kontex

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., Ústav etnológie Slovenské akademie věd, Bratislava

Přednáška bude ve slovenštině.

 

 • Od národopisu k evropské etnologii. Výuka oboru na brněnské univerzitě a její vývojové peripetie

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Ústav evropské etnologie FF MU, Brno

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Nové trendy v dokumentárním filmu: platformy, praktiky, diskurzy

Cyklus přednášek v angličtině

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 10:50–14:05; Úterý 15. 11. 2016, 10:50–14:05; Středa 16. 11. 2016, 10:50–14:05

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U34

Přednášející: Dr. Judith Aston

Třídenní kurz vysvětluje výzvy dokumentární tvorby v digitální éře, zabývá se novými trendy a vývojovými tendencemi v této oblasti kinematografie. Dílčími tématy budou problematika interaktivního dokumentu, databázového narativu či virtuální reality, ale též otázky distribuce a diváctví.

 

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Prezentace badatelských aktivit Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 9:15–17:30

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, učebna A11

Ve třech tematických blocích prezentují členové pracoviště vybrané vědecké aktivity. Program doplňuje prezentace katedrového časopisu, dalších vědeckých aktivit nederlandistické a nordistické sekce ÚGNN a přednášky hostů.

 • 9:15 Zahájení 
 • 9:30–10:30 Lingvistický blok I – odborné přednášky pro veřejnost v němčině 

O textologii s citem a o smyslu celku

prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.

Výrazy emocionality v textu lze chápat jako (hyper)propozice, tedy jako výrazy individuálního stanoviska autora ke stavu věcí. Lze je však interpretovat i jako verbalizované scénáře založené na naší zkušenosti. Narativní text vede ve svých fiktivních situacích a kontextech k rekonstrukci takového očekávaného schématu, ale současně i k jeho aktualizaci, s čímž se autor i čtenář textu musejí vyrovnat. Tématem přednášky je otázka, jakým způsobem se tyto prvky v rovině textu zapojují, proč má jazykovědná analýza textu specifickou kognitivní dimenzi a proč je dobré se jí zabývat.

 

Internetová komunikace v komentářích k německým a českým videím na YouTube, prvky dvou diskurzů, evaluace a expresivita v jazyce

PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Příspěvek se bude věnovat němčině a češtině na internetu. Zkoumanými texty jsou diskuzní komentáře ke dvěma videím na YouTube. Německé video přináší záběry z pádu Berlínské zdi a doprovází je píseň „Wind of Change“ německé hudební skupiny Scorpions. České video obsahuje dokumentární záběry z okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v Praze roku 1968 s nahrávkou legendární písně „Běž domů, Ivane“. Do komentářů se tak dostávají dva diskurzy: pád Berlínské zdi a jeho důsledky a historická reflexe sovětské okupace v českých diskuzních příspěvcích. Vedle analýzy těchto diskurzivních prvků v diváckých komentářích bude pozornost zaměřena na specifické rysy internetové komunikace a na hodnotící a expresivní prostředky v ní. Taktéž bude přiblíženo srovnání nalezených dokladů jazykové evaluace a expresivity v němčině a češtině.

 • 10:30–11:00

Prezentace časopisu Brünner Beiträge a vědeckých aktivit nederlandistické sekce katedry

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

 

 • 11:00–12:00 Lingvistický blok II – odborné přednášky pro veřejnost v angličtině a češtině

Language variation in Flanders (Jazyková variace ve Flandrech)

Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.

Celosvětově nizozemštinu používá přibližně 24 milionu lidí, z nichž 6,5 milionu žije v Belgii. Jak lze porovnat nizozemské variety, užívané ve Flandrech a Bruselu a často označované jako vlámština, s „holandštinou“ v Nizozemsku? Aby bylo možno zodpovědět tuto otázku, poskytne Sofie Royeaerd přehled o jazykové situaci v Belgii, zejména ve Flandrech, a nastíní různé variety nizozemštiny v Belgii.

 

Artikulační báze v nizozemštině a v češtině

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

Dva jazyky, jako jsou nizozemština a čeština, se od sebe neliší pouze různými inventáři vokálů či konsonantů a zákonitostmi spojování hlásek, ale také způsobem, jakým v každém z jazyků fungují aktivní a pasivní artikulátory – rty, ústa, čelist, jazyk atd. Liší se rovněž v tom, jak jsou artikulátory v daném jazyce nastaveny. Tento fenomén nazýváme artikulační bází jazyka. V příspěvku budou srovnány artikulační báze severní nizozemštiny, jižní nizozemštiny a češtiny, a to u vokalismu a konsonantismu. Přednáška se bude věnovat také artikulační práci jednotlivých složek. Na základě porovnání artikulačních bází zmíněných jazyků bude ukázáno, která jazyková varieta je českému mluvčímu bližší a proč a které artikulační činnosti je třeba věnovat pozornost při nácviku výslovnosti u českých mluvčích nizozemštiny.

 

 • 13:00–14:30 Literární blok – odborné přednášky pro veřejnost v češtině

Ve stínu pražské německé literatury

PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

 Fritz Mauthner charakterizoval ve svém románu Poslední Němec z Blatné pražskou jazykovou situaci takto: „Tisíce lidí hovořilo oběma jazyky stejně mizerně, považovalo se ale bez zaváhání za Němce, protože se to považovalo za něco hodnotnějšího“.  Tato charakteristika Prahy v době studií Mauthnerova hrdiny Antona Gegenbauera patrně lépe vystihuje léta před rokem 1861 než po vydání Stremayrových jazykových nařízení v roce 1800, jimž se bude srovnání věnovat. Mauthnerova slova by však mohla vzbudit určité pochybnosti o spolehlivosti výsledků rozšíření „obcovací řeči“ zjištěných při sčítání lidu. Pražští německy píšící autoři patřili ke stále slabší národnostní menšině, její podíl na obyvatelstvu velké Prahy v hranicích z roku 1922 klesl za čtyři desetiletí z 13,7 % na 4,6 %. Brněnští autoři německého jazyka se mohli v roce 1880 opírat o většinu 58 %, v roce 1921 již jen o menšinu 25 %. Podíl německého obyvatelstva zde klesal přece jen pomaleji než v Praze. Za těchto okolností se nabízí otázka, jaké kontakty mezi českými a německými literáty v obou městech existovaly? Je podstatně vyšší počet pražských překladatelů české a německé literatury vysvětlitelný jen rozdílnou demografií obou měst? Z čeho vyplynulo, že je daleko méně známých autorů brněnských než pražských, ačkoli absolutní čísla o počtech obyvatel německé národnosti se zase až tak neliší? Je to dáno jen kvalitami literárními?

 

Modernisté, humanisté, kosmopolité v německém Brně

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

 Dějiny německojazyčné literatury a kultury v Brně nenabízejí jen obrazy národní konfrontace s českými obyvateli města, jak se bohužel často obecně soudí. Zvlášť v prvních třech desetiletích 20. století působilo v Brně několik uskupení autorů a intelektuálů a několik periodik, jejichž umělecké snažení i vliv na veřejný život lze označit jako progresivní. Příspěvek se zaměří na diskurz okolo „Moravské moderny“ na počátku století a na časopisecké projekty doby těsně poválečné – expresionistický měsíčník Der Mensch a časopis brněnské Kosmopolitní společnosti Die Wahrheit.

 

Rainer Maria Rilke v novém překladu s ukázkami metody práce

doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.

 Po krátkém úvodu, spočívajícím v zařazení Rilkových básnických textů do časového a uměleckého období jeho tvorby, se hlavní část přednášky bude věnovat stručným interpretacím tří vybraných básní s důrazem na básnické sdělení, způsob sdělení (formální prvky, symboly a impresi) a na způsob překladu těchto aspektů z originálního jazyka do češtiny včetně jeho odůvodnění. Spojí tak ve zkratce teorii i praxi uměleckého překladu.

 

 • 14:30–15:00

Prezentace aktivit nordistické sekce katedry v češtině

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

 

 • 15:00–15:15 Přestávka
 • 15:15–16:15 Blok hostů

Pieter De Buysser v roli veřejného intelektuála – angažovanost v díle vlámského divadelníka, spisovatele a filozofa Pietera De Buyssera

Mgr. Adéla Elbel

Pieter De Buysser je vlámský filozof, esejista, divadelník a romanopisec. Píše texty, které vychází v médiích, a se svými divadelními hrami cestuje po celé Evropě. Jeho filozoficko-politický románový debut Řezači kamene (Argo, 2016) vyšel v letošním roce i v češtině. Po teroristických útocích v Paříži napsal De Buysser reakci „Při příležitosti znovuotevření bistra Le comptoir Voltaire“ („Bij de heropening van Le comptoir Voltaire“), kterou otiskl vlámský list De Standaard, a převzaly ji i německé a české noviny. Výše zmíněné příklady z díla Pietera De Buyssera jsou důvodem, proč je považován za typický vzor „veřejně činného intelektuála“, tedy subtilním způsobem angažovaného umělce, který cítí potřebu se společensky projevovat.

Bloková prezentace úspěšných studentských prací a dalších studentských aktivit studentů Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky (ÚGNN)

Série přednášek

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 9:00–16:00

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova K, učebny K21 a K23

Ve třech oddělených blocích budou představeny nejlepší diplomové práce obhájené v předchozích dvou semestrech ve všech oborech a studijních programech ÚGNN. Prezentace bakalářských, magisterských i disertačních prací z německého jazyka, německé literatury, nederlandistiky, nordistiky i skandinávských studií budou obohaceny o krátké vhledy do činnosti germanistického spolku BAGR a taktéž o ukázky z divadelních představení obou divadelních skupin, které působí na ÚGNN. Program vyvrcholí zábavními aktivitami spolku BAGR, které se budou konat již mimo FF MU.

Učebna K21

 • 9:00–9:15

Zahájení

 • 9:15–10:00

Prezentace nejúspěšnějších bakalářských prací z němčiny, norštiny a skandinávských studií

 • 10:00–10:45

Prezentace studentského spolku BAGR

Učebna K23

 • 10:50–12:00

Prezentace nejúspěšnějších magisterských prací z němčiny, nederlandistiky a skandinávských studií

 • 13:00–13:45

Představení studentských divadelních souborů ÚGNN

 • 13:45–14:30

Prezentace úspěšných disertačních prací

Ústav hudební vědy

Jiří Fukač a jeho přínos československé a české muzikologii

Konference

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 9:00–18:00

Místo konání: FF MU, Janáčkovo nám. 2a, budova N, učebna N21

Přednášející: Vybraní odborníci z České republiky a zahraničí

Je nesporné, že poválečný vývoj československé muzikologie byl silně ovlivněn generací muzikologů narozených ve třicátých letech dvacátého století – tedy dnešních osmdesátníků a devadesátníků. Tato generace aktivně vstupuje na muzikologickou scénu v šedesátých letech, v období relativního novotnovského liberalismu, který ovlivnil charakter domácího společenského, kulturního i politického prostředí v celé jeho šíři, a to dosti podstatným způsobem. V období šedesátých až devadesátých let vznikala na půdě československé muzikologie celá řada projektů metodologického, heuristického, kulturně-politického i organizačního charakteru, které odrážely úsilí i názorové proměny příslušníků této generace. Je nesporné, že mezi osobnosti, které se významným způsobem na těchto proměnách československé muzikologie podílely a určovaly její metodologické i badatelské směrování, náležel také prof. Jiří Fukač. Připomínka jeho letošních nedožitých osmdesátin je proto příležitostí k prvnímu bilancování nejen jeho vědeckého i badatelského odkazu, ale také k bilanci odkazu generace, jejímž byl aktivním členem.

Ústav hudební vědy, obor Teorie interaktivních médií

Přebývání v expandujícím poli, od science fiction k akceleracionismu

Přednáškový blok v angličtině

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 10:00–12:30 a 14:10–16:40; Úterý 15.11. 2016, 10:00–12:30 a 14:10–16:40.

Místo konání: FF MU, Janáčkovo nám. 2a, budova N, učebna N43

Přednášející: Louis Armand, Dr.

Dvoudenní seminář se zaměří na transformaci vztahu umění, technologie a budoucnosti skrze proměnu lidského vědomí v postindustriálním věku. Od vesmírné architektury a architektoniky „času“ po architekturu virtuálního časoprostoru „technologicky mediovaného“ vědomí, to, co Blake označil jako „lidský abstrakt“, prošlo radikálním vývojem ve svém statusu prostředníka, subjektu, organismu, konstruktu, cestovatele a interpasivního příjemce. Orientováno směrem k budoucímu horizontu (technologické transcendence nebo události zániku), označuje „lidské“ dialektický obraz, ve kterém – ve snech, ale také v momentu globálního korporátního molochu – „zakouší“ svoji vlastní negaci, už ne jako Benjaminem navrhovaný estetický zážitek nejvyššího řádu, ale jako jeho nutnou podmínku. Technologie ve svém nejširším rozvětvení představuje nutnost i nemožnost „žití“ – pro jedince, živočišné druhy a obecnou ekologii – mimo to, co Buckminster Fuller slavně označil jako misi „Kosmická loď Země“.

O přednášejícím: Dr. Louis Armand je spisovatel, básník, vizuální umělec a teoretik. Působí jako ředitel Centra kritické a kulturní teorie na Karlově univerzitě v Praze. 

Ústav jazykovědy a baltistiky

„Malé“ jazyky a „velké“ zájmy dnešního světa: diskuze o studiu (nejen) litevštiny

Diskuzní klub

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 17:30–19:00

Místo konání: FF MU, Gorkého 7, budova J, Knihovna jazykovědy a baltistiky (1. podlaží)

Přednášející: Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Jaký je smysl studia malých jazyků (například litevštiny) dnes? Jaký smysl má filologie ve světě, který se nejvíc zajímá o rentabilitu vědy a její uplatnění? Co lze odpovědět lidem, kteří humanitní vědy nepokládají za vědy, nýbrž za pouhý blábol? Přijďte diskutovat o tom, proč „malé“ filologie vůbec nejsou „malé“, proč humanitní vědy jsou skutečné vědy a kterak drží obranné pozice vědecké nezávislosti a důstojnosti.

Ústav klasických studií

Prima inter clades aneb šílenství z principu

Divadelní představení Studentského spolku při ÚKS

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 17:15–17:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro

Jen ať vládne římský císař sám, ať pánem je nade všemi, jestliže tak činí prozíravě a s rozumem. Zatemní-li však jeho mysl šílenství, je to šílenství z principu. Jen stěží můžeme rozhodnout, zda jsou pravdivé historky, které se o něm vyprávěly. Nic však nebrání, abychom se o ně s vámi podělili. Hra divadelního spolku Titivillus bude uvedena v latině s anglickými titulky.

Laetae segetes V.

Konference

Datum a čas konání: Neděle 13. 11. 2016; Pondělí 14. 11. 2016; Úterý 15. 11. 2016; Středa 16. 11. 2016. Přednášky budou probíhat každý den od rána do pozdních odpoledních hodin.

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro

Přednášející: Viz program konference.

Mezinárodní doktorandská konference představí příspěvky z následujících oblastí: antická literatura, klasické jazyky, dějiny starověku, latinska medievistika, byzantologie a novořecká filologie.

Neoelliniki istoria stin kinimatografia (Novořecká historie v kinematografii)

Promítání

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:00–17:00; Středa 16. 11. 2016 14:00–18:00

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, 1. patro

Přednášející: Maria Sampatakaki

Na třech řeckých filmech (Triumph over time, 1947; Stone years, Petrina chronia, 1985; The Grain, 2015) bude demonstrováno použití historie ve veřejné sféře. V následných diskuzích budou probírána témata jako propaganda a historie, paměť a historie, umělecká tvorba a historie, vzdělání a historie, význam pojmu „public history“ a budoucnost historie jako společensko-politické vědy v dnešním světě. Předpokladem účasti je schopnost sledovat výklad a film v řečtině, spolu se základní orientací v řeckých dějinách 20. století.

Gnóthi seauton aneb z dějin klasických studií na FF MU

Vernisáž výstavy

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 11:20–11:50

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, Ústřední knihovna FF MU, přízemí

Výstava nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do minulosti Ústavu klasických studií v kontextu dějin fakulty, a to se zvláštním zaměřením na významné osobnosti, které zde působily a nemalou měrou přispěly k rozvoji bádání na poli humanitních věd.

Vernisáž pořádá Studentský spolek při ÚKS.

Ústav pedagogických věd

Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 10:50–12:20

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.43

Přednášející: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Cílem vystoupení je prezentovat několik pohledů na téma mezigeneračního učení v různých sociálních prostředích. Poukážeme na důvody boomu zájmu o generační témata a doložíme „generačnost” jako relevantní téma pro prostředí komunity i pracoviště. Na datech z vlastního výzkumu ukážeme procesy mezigeneračního učení.

Finálové kolo soutěže studentských prací o cenu G. A. Lindnera

Studentská soutěž

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 14:10–15:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.43

Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tematikou v roce 2016.

Akci organizuje Mgr. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Studium v zahraničí – co nabízí Ústav pedagogických věd v rámci schématu ERASMUS+

Diskuzní klub

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 15:50–17:10

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.43

Přednášející: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.  

Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy.

Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 9:10–10:50

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U32

Přednášející: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., Mgr. Zuzana Šalamounová, Ph.D., doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Blok přednášek shrne hlavní výsledky výzkumného projektu „Učitel a žáci v dialogickém vyučování“, který byl s podporou Grantové agentury ČR realizován na Ústavu pedagogických věd.

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin pedagogiky a školství

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:50–17:20

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.13

Přednášející: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Mgr. Michal Šimáně, doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Blok přednášek shrne hlavní výsledky výzkumného projektu „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství“, který byl s podporou Grantové agentury ČR realizován na Ústavu pedagogických věd.

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Kristiánova legenda jako průvodce po dějinách české historiografie

Přednáška     

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 16:00–17:30

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B, učebna B2.11

Přednášející: doc. David Kalhous, Ph.D.

Spor o autenticitu Kristiánovy legendy se prolíná dějinami historických a filologických oborů v Česku od barokních časů. Umožňuje velmi dobře sledovat, jak se vůbec utvářela kritická historiografie a jak se utvářela historická obec. Cílem přednášky je tyto dvě perspektivy představit.

Ústav religionistiky

Buddhismus očima cestovatelů, misionářů a badatelů: od středověku po současnost

Přednáška s promítáním fotografií

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 10:50–12:25

Místo konání: FF MU, Joštova 13, budova M, učebna M21

Přednášející: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

Přednáška představí různé způsoby, jakými nahlíželi západní cestovatelé na projevy buddhismu, s nimiž se setkávali na svých cestách po Asii. Cílem bude zejména poukázat na problémy spojené s poznáváním a pochopením jiného.

Lze modelovat a matematizovat dějiny náboženství? Představení projektu GEHIR – Generativní historiografie náboženství

Přednáška

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 16:00–17:30

Místo konání: FF MU, Gorkého 7, budova J, učebna J507

Přednášející: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Tomáš Glomb, Mgr. Tomáš Hampejs, Mgr. Vojtěch Kaše, PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Může matematika napomoci k pochopení dějin některých náboženských tradic? Mohou počítačové simulace pochopit dynamiku jejich vývoje? A pokud ano, v jakých případech a jakým způsobem? Na tyto otázky se pokusí odpovědět přednáška prezentující výzkumné záměry projektu GEHIR – Generativní historiografie náboženství a jeho dosavadní výsledky v oblasti studia čtyř náboženských tradic antického Středomoří: raného křesťanství, helénistického judaismu, mithraismu a kultu Ísidy a Sarápida.

Ústav religionistiky, Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA)

Experiment v poli na ostrově Mauricius (2016)

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:35–16:05

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, laboratoř HUME lab 1, učebna B2.31

Přednášející: Mgr. et Mgr. Jan Krátký

Již několikátým rokem se výzkumníci Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) a HUME lab účastní aktivit v rámci terénní antropologické laboratoře na ostrově Mauritius, kde v tomto roce podnikli dva experimenty. První z nich hledal vztah mezi vnímáním bolesti při náboženském rituálu a mírou sounáležitosti účastníků s komunitou. Druhý si všímal vztahu úzkosti a ritualizovaného chování. Vedle stručného představení samotných experimentů se prezentace zaměří také na základní kulturní aspekty mauricijské společnosti a zajímavosti spojené s výzkumem náboženských rituálů v místních komunitách.

Úžas, religiozita a prosociální chování

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 16:10–16:40

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, laboratoř HUME lab 1, učebna B2.31

Přednášející: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

V minulosti i současnosti daly náboženské systémy vzniknout monumentální architektuře. Někteří badatelé (Johansen, 2004; Moore, 1996) navrhují, že jednou z příčin tohoto jevu je vlastnost monumentální architektury budovat a upevňovat rozsáhlou sociální kooperaci. Psychologické mechanismy, které by toto spojení umožňovaly, zůstávají však z velké části neprobádané. Prezentace představí výsledky experimentu, který testoval vliv úžasu na prosociální chování. Studie sledovala, nakolik stimul úžasu ovlivňoval ochotu anonymně pomáhat druhým u osob s různými osobnostními rysy a různou mírou religiozity.

Ústav románských jazyků a literatur

Romanistická překladatelská dílna

Workshop

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 15:50–17:25

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B, učebna B2.22

Přednášející: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

V rámci překladatelské dílny se zájemci o překlad seznámí se společnými východisky a vyzkoušejí si své vlohy pro tuto tvůrčí činnost. Vítáni jsou nejen studenti, nedokonalá znalost románského jazyka není na překážku.

Exotické země očima romanistů: Mexiko, Salvador a Filipíny

Cyklus přednášek

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 18:00–19:30; Úterý 15. 11. 2016, 18:00–19:30 a 19:15–20:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B, učebna B2.22

Cyklus přednášek pracovníků a studentů ÚRJL nabízí pohled na současnou společenskou situaci známých i méně známých exotických zemí a představí jejich rozmanitou a bohatou kulturu i přírodní krásy. Přednášky jsou doplněny ukázkami za využití audiovizuální techniky.

 • Pondělí 14. 11. 2016

18:00–19:30

Exotické země očima romanistů – Mexiko

Mgr. Jiří Pešek

 

 • Úterý 15. 11. 2016

18:00–19:30

Exotické země očima romanistů – Salvador

Mgr. Béatrice Vicaire

 

19:15–20:45

Exotické země očima romanistů – Filipíny

Mgr. Zuzana Ďaďová

Dante a jeho doba

Přednáška

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 15:50–17:20

Místo konání: FF MU, Údolní 53, budova U1, učebna U32

Přednášející: Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D.

Přednáška představí politickou a kulturní situaci ve Florencii na přelomu 13. a 14. století a taktéž osobnost Danta Alighieriho, jeho život a význam jeho díla.

Workshop (nejen) pro začínající tlumočníky

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 16:00–17:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B, učebna B2.24

Přednášející: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Tlumočnická dílna nabízí možnost vyzkoušet si individuální a skupinové aktivity, které jsou zacíleny na rozvoj dovedností, bez nichž se žádný tlumočník neobejde.

Putování s donem Quijotem

Workshop

Datum a čas konání: Pátek 18. 11. 2016, 10:00–11:30

Místo konání: Moravská zemská knihovna, Kounicova 996/65a, velký přednáškový sál

Přednášející: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., Mgr. Milada Malá, Ph.D.  

Interdisciplinárně koncipovaný program představí účastníkům jednoho z nejvýznamnějších španělských romanopisců Miguela de Cervantese a jeho slavný román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha.

Ústav slavistiky

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II

Představení projektu

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 9:30–11:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova A, učebna A31

V rámci prezentace projektu budou představeny aktivity studentů doktorského studia Ústavu slavistiky FF MU a rovněž i jednotlivé výzkumné sondy mladých badatelů, které byly součástí slavistické doktorské konference uskutečněné v září 2016. Jednotlivá vystoupení tak umožní nahlédnout na reflexi slovanského literárního prostoru z pohledu nejmladší generace slavistů. Letošní ročník konference byl zaměřen na výzkum žánrů ve všech slovanských literaturách, čemuž odpovídají i jednotlivé prezentace a úvodní slovo vedoucího Ústavu slavistiky FF MU prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc.

 • 9:30–9:45

Úvodní slovo

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

 

 • 9:45–10:00

Vykoupení z věznice žánru: nejisté postavení komiksu ve světě genologie

Mgr. Pavel Pilch

 

 • 10:00–10:15

Román – počítačová hra Quest Borisa Akunina: od žánrového specifika k tradici hry ve světové literatuře

Mgr. Galina Prokudina

 

 • 10:15–10:30

Žánr memoárové prózy v tvorbě Anny Horákové Gašparíkové

Mgr. Hana Hrancová

 

 • 10:30–10:45

Žánr (vesnické) povídky u Kukučína, Tajovského a jiných slovanských literatur

Mgr. Simona Švandová

 

 • 10:45–11:00

Poetika listu v tvorbě F. M. Dostojevského

PaedDr. Lenka Paučová

 

 • 11:00–11:15

Modifikace žánru ženského románu v slovenské literatuře

Mgr. Eliška Gunišová

 

 • 11:15–11:45

Závěrečná diskuze

Centrum informačních technologií, Kancelář e-learningu

Video ve výuce na FF MU

Přednáška     

Datum a čas konání: Pondělí 14. 11. 2016, 15:50–17:25

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, budova B2, učebna B2.13

Přednášející: Mgr. Veronika Neničková, Mgr. Petr Sudický 

Chtěli byste zjistit, jak vám používání videa může pomoct ve výuce? Potřebujete zaznamenat zajímavou konferenci, seminář či workshop? Chcete se dozvědět, jak lze využít novou nahrávací techniku v budovách Carly? Pokud ano, zveme vás na prezentaci, ve které vám představíme novou technologickou infrastrukturu pro práci s videi na FF MU, nastíníme možnosti, jak video smysluplně využít ve výuce a v akademické praxi, a seznámíme vás se škálou služeb, kterou v oblasti video podpory nabízí Kancelář e-learningu FF MU.

Centrum jazykového vzdělávání

Presenting in English

Workshop

Datum a čas konání: Úterý 15. 11. 2016, 9:10–10:50

Místo konání: FF MU, Veveří 26/28, budova L, učebna L34

Přednášející: Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová

Workshop nabízí možnost zlepšit své prezentační dovednosti v anglickém jazyce. Bude veden formou krátkých praktických cvičení a ukázek.

Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU

E-zdroje pro humanitní vědy v knihovně FF MU

Přednáška

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 10:00–10:45

Místo konání: FF MU, A. Nováka 1, Ústřední knihovna, prostor pro společné studium (suterén knihovny)

Přednášející: Mgr. Igor Hlaváč, Mgr. Eva Jandová

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou nepostradatelným nástrojem poznání v každém oboru. Přednáška poskytne přehled o zdrojích dostupných pro akademiky a studenty MU a dotkne se také služeb e-prezenčka a e-reading.

Knihovní sklady

Exkurze          

Datum a čas konání: Středa 16. 11. 2016, 11:00–11:45   

Místo konání:  FF MU, A. Nováka 1, Ústřední knihovna, prostor pro společné studium (suterén knihovny)

Přednášející: Mgr. Roman Brück, Bc. Jiří Žgánič Šprdlík 

Prohlídka podzemních skladů knihovny FF MU s komentovaným výkladem.

Slavnost Týdne humanitních věd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.